KNIHOVNÍ ŘÁD

Výňatek z knihovního řádu

  1. Knihy, časopisy a ostatní dokumenty se půjčují zaregistrovaným čtenářům, kteří za ně ručí po celou dobu trvání výpůjčky.
  2. Při zápisu čtenář předkládá svůj platný občanský průkaz. Na písemné přihlášce svým podpisem stvrzuje, že se zavazuje dodržovat výpůjční řád.
  3. Děti do 15 let se mohou přihlásit do knihovny pouze s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů (podpis a datum narození na přihlášce).
  4. Registrační poplatek se platí vždy na rok (365 dní) a umožňuje čtenáři využívat služeb  knihovny.
  5. Výpůjční doba knih, časopisů a ostatních dokumentů je 60 kalendářních dní. Po včasné domluvě s obsluhou knihovny lze výpůjční dobu prodloužit.
  6. Knihy zařazené do příručních knihoven se půjčují pouze prezenčně.
  7. Čtenář může využívat všech katalogů a pomůcek, které jsou čtenářům určeny, má právo požádat o zamluvení půjčené knihy, v případě literatury, kterou knihovna ve svém fondu nemá, lze požádat o meziknihovní výpůjční službu.
  8. Čtenář může využívat (za příslušný poplatek dle ceníku) internet, laminování, tisk dokumentů a fax.
  9. Povinností čtenáře je ihned knihovně ohlásit změnu jména, adresy, příp. ztrátu čtenářského průkazu.
  10. Při nedodržení výpůjčního řádu jsou na čtenáři vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).

Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby čtenáři, který opakovaně porušuje výpůjční řád nebo svým nevhodným chováním narušuje chod půjčovny.